13 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 435-24-61
Atabayev Ko`pal Tel:+99891 435 24 61
0
18
0
0
3
4
0
0
1
35
0
0
25
10
1
5
8
21
7
28
463 Shundan qizlar: 229
0 Shundan qizlar: 0
47 Shundan qizlar: 23
47 Shundan qizlar: 20
53 Shundan qizlar: 22
54 Shundan qizlar: 30
46 Shundan qizlar: 28
48 Shundan qizlar: 23
44 Shundan qizlar: 22
39 Shundan qizlar: 21
25 Shundan qizlar: 10
22 Shundan qizlar: 11
38 Shundan qizlar: 19
14 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 275-30-46
Yusupov Norimon Abdusharipovich Tel:(+99891)-275-30-46
624
0
0
0
0
0
0
0
0
62
0
0
42
20
2
6
19
32
12
50
1019 Shundan qizlar: 525
0 Shundan qizlar: 0
93 Shundan qizlar: 46
118 Shundan qizlar: 63
81 Shundan qizlar: 38
108 Shundan qizlar: 47
122 Shundan qizlar: 64
89 Shundan qizlar: 51
84 Shundan qizlar: 41
105 Shundan qizlar: 57
81 Shundan qizlar: 38
87 Shundan qizlar: 42
51 Shundan qizlar: 38
15 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 437-42-46
Allanazarov Davron Djumanazarovich Tel:(+99891)-437-42-46
0
39
19
1
0
2
0
0
1
53
0
0
39
14
3
6
17
27
10
43
929 Shundan qizlar: 474
0 Shundan qizlar: 0
82 Shundan qizlar: 40
68 Shundan qizlar: 32
89 Shundan qizlar: 47
84 Shundan qizlar: 43
115 Shundan qizlar: 54
73 Shundan qizlar: 30
89 Shundan qizlar: 51
101 Shundan qizlar: 50
94 Shundan qizlar: 58
69 Shundan qizlar: 31
65 Shundan qizlar: 38
16 - sonli umumta‘lim maktabi
602-41-17
Jabbarova Sanavar Jabbarganovna Tel:
680
2
0
1
2
4
0
0
0
47
0
0
40
7
1
8
14
24
8
39
882 Shundan qizlar: 441
0 Shundan qizlar: 0
58 Shundan qizlar: 31
107 Shundan qizlar: 44
81 Shundan qizlar: 45
85 Shundan qizlar: 42
112 Shundan qizlar: 55
83 Shundan qizlar: 34
56 Shundan qizlar: 20
79 Shundan qizlar: 40
79 Shundan qizlar: 47
53 Shundan qizlar: 29
89 Shundan qizlar: 54
17 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-602-41-71
Sotlikov Maxsud Durdiyevich Tel:(+99891)-429-63-60
602
32
25
0
0
0
0
0
1
45
0
0
37
8
1
3
11
30
9
36
802 Shundan qizlar: 412
0 Shundan qizlar: 0
93 Shundan qizlar: 44
62 Shundan qizlar: 32
82 Shundan qizlar: 44
72 Shundan qizlar: 32
81 Shundan qizlar: 41
78 Shundan qizlar: 37
59 Shundan qizlar: 30
63 Shundan qizlar: 33
54 Shundan qizlar: 29
81 Shundan qizlar: 44
77 Shundan qizlar: 46
18 - sonli umumta‘lim maktabi
+998956024118
Bekchonov Saidnazar Tel:(+99895)-602-41-18
0
32
27
1
0
2
0
0
0
39
0
0
26
13
1
3
10
25
9
30
667 Shundan qizlar: 331
0 Shundan qizlar: 0
64 Shundan qizlar: 34
63 Shundan qizlar: 33
84 Shundan qizlar: 38
54 Shundan qizlar: 24
63 Shundan qizlar: 22
66 Shundan qizlar: 30
56 Shundan qizlar: 34
56 Shundan qizlar: 34
52 Shundan qizlar: 23
56 Shundan qizlar: 32
53 Shundan qizlar: 27
19 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895) 602-41-19
Abduraxmonov Aybek Jumanazarovich Tel:(+99891)-917-38-98
0
41
37
37
14
3
0
1
0
64
0
0
43
21
0
9
12
43
18
46
1058 Shundan qizlar: 513
0 Shundan qizlar: 0
120 Shundan qizlar: 56
123 Shundan qizlar: 59
126 Shundan qizlar: 51
121 Shundan qizlar: 63
111 Shundan qizlar: 49
89 Shundan qizlar: 49
90 Shundan qizlar: 44
85 Shundan qizlar: 39
34 Shundan qizlar: 17
84 Shundan qizlar: 44
75 Shundan qizlar: 42
20 - sonli umumta‘lim maktabi
602-41-20
Ishmuratova Sabohat Kamoladdinovna Tel:+998906497971
0
13
0
0
0
3
0
0
0
62
0
0
45
17
1
6
16
38
20
42
1150 Shundan qizlar: 572
0 Shundan qizlar: 0
110 Shundan qizlar: 53
123 Shundan qizlar: 50
128 Shundan qizlar: 68
127 Shundan qizlar: 61
109 Shundan qizlar: 41
116 Shundan qizlar: 64
102 Shundan qizlar: 58
93 Shundan qizlar: 51
74 Shundan qizlar: 32
105 Shundan qizlar: 59
63 Shundan qizlar: 35
21 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 602-41-61
Masharipov Matyakub xxx Tel:(+99890)-438-58-39
0
33
16
1
10
2
0
0
1
69
0
2
31
38
0
5
8
55
11
58
947 Shundan qizlar: 448
0 Shundan qizlar: 0
92 Shundan qizlar: 44
87 Shundan qizlar: 31
115 Shundan qizlar: 50
89 Shundan qizlar: 46
83 Shundan qizlar: 39
86 Shundan qizlar: 43
105 Shundan qizlar: 45
83 Shundan qizlar: 34
52 Shundan qizlar: 35
76 Shundan qizlar: 43
79 Shundan qizlar: 38
22 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99890)-713-22-69
Djumaniyazov Ruslan XXX Tel:(+99890)-713-22-69
624
20
15
1
1
2
0
0
0
46
0
0
21
25
2
3
6
30
14
32
651 Shundan qizlar: 346
0 Shundan qizlar: 0
79 Shundan qizlar: 31
60 Shundan qizlar: 31
82 Shundan qizlar: 51
80 Shundan qizlar: 40
52 Shundan qizlar: 23
56 Shundan qizlar: 38
79 Shundan qizlar: 43
78 Shundan qizlar: 40
29 Shundan qizlar: 13
28 Shundan qizlar: 12
28 Shundan qizlar: 24
24 - sonli umumta‘lim maktabi
6024124
Qalandarov Zafar Bazarovich Tel:
240
33
16
0
0
3
0
0
1
28
0
0
23
5
2
3
9
14
5
23
316 Shundan qizlar: 152
0 Shundan qizlar: 0
20 Shundan qizlar: 10
29 Shundan qizlar: 13
30 Shundan qizlar: 18
21 Shundan qizlar: 8
37 Shundan qizlar: 15
24 Shundan qizlar: 6
42 Shundan qizlar: 21
19 Shundan qizlar: 13
48 Shundan qizlar: 23
21 Shundan qizlar: 15
25 Shundan qizlar: 10
25 - sonli umumta‘lim maktabi
+998(99) 891-91-41
Ismailov Masharip Rustamovich Tel:+998907197695
320
17
0
0
0
1
0
0
0
29
0
0
18
11
0
1
9
18
5
24
251 Shundan qizlar: 130
0 Shundan qizlar: 0
25 Shundan qizlar: 13
28 Shundan qizlar: 11
25 Shundan qizlar: 9
37 Shundan qizlar: 21
24 Shundan qizlar: 18
27 Shundan qizlar: 20
31 Shundan qizlar: 17
19 Shundan qizlar: 5
15 Shundan qizlar: 8
20 Shundan qizlar: 8
0 Shundan qizlar: 0
26 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 275-29-53
Matyakubov O'ktam Xajiyevich Tel:+998912752953
1100
19
19
0
0
0
0
19
0
50
0
0
35
15
0
8
13
29
7
43
737 Shundan qizlar: 367
0 Shundan qizlar: 0
80 Shundan qizlar: 37
80 Shundan qizlar: 38
59 Shundan qizlar: 30
82 Shundan qizlar: 39
70 Shundan qizlar: 40
66 Shundan qizlar: 28
65 Shundan qizlar: 35
59 Shundan qizlar: 26
49 Shundan qizlar: 22
78 Shundan qizlar: 40
49 Shundan qizlar: 32
27 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895) 602-25-45
Tajiyev Oybek Kuranboyevich Tel:(+99891)-984-27-07
0
29
14
14
0
2
0
2
2
27
0
0
17
10
0
6
3
17
8
19
303 Shundan qizlar: 152
0 Shundan qizlar: 0
22 Shundan qizlar: 9
45 Shundan qizlar: 18
23 Shundan qizlar: 11
45 Shundan qizlar: 28
21 Shundan qizlar: 7
24 Shundan qizlar: 12
35 Shundan qizlar: 18
21 Shundan qizlar: 13
15 Shundan qizlar: 8
34 Shundan qizlar: 20
18 Shundan qizlar: 8
28 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 557-30-35
Atajanov Sapa Xudarganovich Tel:+998905573035
610
18
16
1
2
4
0
1
0
35
0
0
32
3
1
7
18
9
4
31
558 Shundan qizlar: 268
0 Shundan qizlar: 0
55 Shundan qizlar: 23
61 Shundan qizlar: 28
52 Shundan qizlar: 27
61 Shundan qizlar: 30
51 Shundan qizlar: 23
63 Shundan qizlar: 27
58 Shundan qizlar: 30
56 Shundan qizlar: 30
31 Shundan qizlar: 13
19 Shundan qizlar: 10
51 Shundan qizlar: 27
29 - sonli umumta‘lim maktabi
+998956024199
Yusupov Usmonbek Rajabboyevich Tel:+998905582376
464
22
19
0
1
3
0
1
1
16
0
0
10
6
1
0
3
12
9
7
194 Shundan qizlar: 104
0 Shundan qizlar: 0
22 Shundan qizlar: 10
18 Shundan qizlar: 9
16 Shundan qizlar: 9
22 Shundan qizlar: 8
24 Shundan qizlar: 12
15 Shundan qizlar: 5
19 Shundan qizlar: 15
14 Shundan qizlar: 8
12 Shundan qizlar: 10
20 Shundan qizlar: 12
12 Shundan qizlar: 6
30 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-602-41-30
Qalandarov Doniyor Rajabbayevich Tel:(+99899)-966-01-30
180
16
0
1
0
0
0
0
0
19
0
0
14
5
0
2
9
8
5
14
213 Shundan qizlar: 98
0 Shundan qizlar: 0
22 Shundan qizlar: 10
22 Shundan qizlar: 7
25 Shundan qizlar: 17
26 Shundan qizlar: 12
27 Shundan qizlar: 7
20 Shundan qizlar: 10
20 Shundan qizlar: 5
14 Shundan qizlar: 6
20 Shundan qizlar: 13
17 Shundan qizlar: 11
0 Shundan qizlar: 0
31 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-602-41-77
Matyakubov Muxammadjan Berdiyevich Tel:(+99891)-999-35-35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
1
21
9
1
7
5
17
4
26
395 Shundan qizlar: 192
0 Shundan qizlar: 0
30 Shundan qizlar: 15
40 Shundan qizlar: 16
42 Shundan qizlar: 24
42 Shundan qizlar: 19
19 Shundan qizlar: 11
65 Shundan qizlar: 29
30 Shundan qizlar: 16
46 Shundan qizlar: 20
22 Shundan qizlar: 9
46 Shundan qizlar: 26
13 Shundan qizlar: 7
32 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 437-44-01
Abdullayev Hamro Rajabovich Tel:(+99891)-437-44-01
315
2
15
4
0
2
0
0
1
26
1
0
17
9
2
4
4
16
12
14
459 Shundan qizlar: 229
0 Shundan qizlar: 0
46 Shundan qizlar: 25
45 Shundan qizlar: 24
57 Shundan qizlar: 33
39 Shundan qizlar: 18
70 Shundan qizlar: 31
33 Shundan qizlar: 21
24 Shundan qizlar: 11
37 Shundan qizlar: 18
44 Shundan qizlar: 18
31 Shundan qizlar: 15
33 Shundan qizlar: 15
33 - sonli umumta‘lim maktabi
+998916023143
Baltayev Batir Tel:998914221532
140
17
15
0
4
0
0
0
0
24
0
0
9
15
0
0
3
19
10
14
247 Shundan qizlar: 114
0 Shundan qizlar: 0
33 Shundan qizlar: 14
21 Shundan qizlar: 14
24 Shundan qizlar: 11
19 Shundan qizlar: 9
30 Shundan qizlar: 11
26 Shundan qizlar: 13
26 Shundan qizlar: 15
14 Shundan qizlar: 5
16 Shundan qizlar: 5
14 Shundan qizlar: 4
24 Shundan qizlar: 13
34 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 914-02-67
Adamov Baxtiyor Abdisharipovich Tel:(+99891)-914-02-67
204
2
15
1
0
0
0
0
0
26
0
0
13
13
0
3
4
19
7
19
416 Shundan qizlar: 223
0 Shundan qizlar: 0
29 Shundan qizlar: 16
47 Shundan qizlar: 19
42 Shundan qizlar: 22
46 Shundan qizlar: 26
30 Shundan qizlar: 19
53 Shundan qizlar: 28
49 Shundan qizlar: 28
32 Shundan qizlar: 17
34 Shundan qizlar: 20
18 Shundan qizlar: 7
36 Shundan qizlar: 21
35 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891)-420-43-55
Jumaniyozov Ruslanbek Uktamovich Tel:(+99891)-420-43-55
0
15
14
0
0
0
0
0
0
24
0
0
16
8
0
1
6
16
3
21
253 Shundan qizlar: 118
0 Shundan qizlar: 0
22 Shundan qizlar: 8
20 Shundan qizlar: 7
18 Shundan qizlar: 8
34 Shundan qizlar: 15
17 Shundan qizlar: 10
40 Shundan qizlar: 17
22 Shundan qizlar: 10
19 Shundan qizlar: 13
16 Shundan qizlar: 7
45 Shundan qizlar: 23
0 Shundan qizlar: 0
36 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-606-31-27
Sapayev Bozorboy Qurbanovich Tel:(+99891)-994-06-36
210
1
0
1
0
1
0
0
0
29
0
0
21
8
3
2
8
16
4
25
429 Shundan qizlar: 222
0 Shundan qizlar: 0
33 Shundan qizlar: 19
43 Shundan qizlar: 21
43 Shundan qizlar: 21
50 Shundan qizlar: 25
32 Shundan qizlar: 17
32 Shundan qizlar: 14
49 Shundan qizlar: 26
53 Shundan qizlar: 31
26 Shundan qizlar: 20
35 Shundan qizlar: 16
33 Shundan qizlar: 12
38 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891)-275-29-06
Allayarova Zamira Kamilovna Tel:(+99891)-984-74-00
270
16
0
0
0
0
0
1
0
16
0
0
8
8
2
1
1
11
7
9
331 Shundan qizlar: 172
0 Shundan qizlar: 0
26 Shundan qizlar: 13
44 Shundan qizlar: 22
36 Shundan qizlar: 15
35 Shundan qizlar: 21
38 Shundan qizlar: 19
39 Shundan qizlar: 19
32 Shundan qizlar: 19
30 Shundan qizlar: 15
14 Shundan qizlar: 9
17 Shundan qizlar: 11
20 Shundan qizlar: 9
39 - sonli umumta‘lim maktabi
+998917386210
Abdullayev Axmed Baltayevich Tel:(+99891)-435-98-69
464
1
19
20
0
2
0
1
1
17
0
0
13
4
0
1
3
13
3
14
300 Shundan qizlar: 130
0 Shundan qizlar: 0
40 Shundan qizlar: 17
30 Shundan qizlar: 15
18 Shundan qizlar: 11
23 Shundan qizlar: 4
15 Shundan qizlar: 5
52 Shundan qizlar: 25
18 Shundan qizlar: 10
20 Shundan qizlar: 9
21 Shundan qizlar: 11
44 Shundan qizlar: 14
19 Shundan qizlar: 9
40 - sonli umumta‘lim maktabi
+99895-606-31-09
Xudaynazarova Sharofat Jumaniyozovna Tel:+99890-649-75-55
0
10
21
21
6
2
0
1
1
31
0
0
22
9
1
3
6
21
8
23
463 Shundan qizlar: 247
0 Shundan qizlar: 0
57 Shundan qizlar: 38
59 Shundan qizlar: 32
43 Shundan qizlar: 15
47 Shundan qizlar: 29
59 Shundan qizlar: 24
58 Shundan qizlar: 29
57 Shundan qizlar: 30
36 Shundan qizlar: 18
47 Shundan qizlar: 32
0 Shundan qizlar: 0
0 Shundan qizlar: 0
41 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895)-602-31-34
Dosova Shahlo Sultonnazirovna Tel:(+99897)-512-18-77
320
4
1
1
0
1
0
0
0
42
0
0
24
18
1
1
11
29
7
35
641 Shundan qizlar: 337
0 Shundan qizlar: 0
83 Shundan qizlar: 42
86 Shundan qizlar: 41
58 Shundan qizlar: 37
79 Shundan qizlar: 37
72 Shundan qizlar: 30
52 Shundan qizlar: 31
46 Shundan qizlar: 26
50 Shundan qizlar: 27
37 Shundan qizlar: 21
48 Shundan qizlar: 26
30 Shundan qizlar: 19
42 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99895) 602-41-47
Atamuratov Jur'atbek Gayratovich Tel:(+99891)-433-48-35
210
16
1
1
12
1
0
0
0
19
0
0
11
8
0
1
3
15
4
15
401 Shundan qizlar: 191
0 Shundan qizlar: 0
47 Shundan qizlar: 15
51 Shundan qizlar: 25
54 Shundan qizlar: 25
53 Shundan qizlar: 24
56 Shundan qizlar: 36
34 Shundan qizlar: 13
31 Shundan qizlar: 21
26 Shundan qizlar: 12
24 Shundan qizlar: 11
25 Shundan qizlar: 9
0 Shundan qizlar: 0
44 - sonli umumta‘lim maktabi
+998956063120
Rajabov Xushnud Otabayevich Tel:(+_9989)-127-87-85
180
17
15
0
0
0
0
0
0
23
0
0
17
6
0
4
1
17
5
18
349 Shundan qizlar: 185
0 Shundan qizlar: 0
25 Shundan qizlar: 19
27 Shundan qizlar: 10
41 Shundan qizlar: 21
24 Shundan qizlar: 15
46 Shundan qizlar: 17
31 Shundan qizlar: 15
40 Shundan qizlar: 22
40 Shundan qizlar: 21
20 Shundan qizlar: 8
30 Shundan qizlar: 22
25 Shundan qizlar: 15
46 - sonli umumta‘lim maktabi
(+99891) 914-01-22
Ibragimov Zarip Madaminovich Tel:+998919140122
1050
3
15
1
0
2
0
0
0
61
0
0
51
10
3
9
19
30
8
53
1138 Shundan qizlar: 602
0 Shundan qizlar: 0
116 Shundan qizlar: 69
127 Shundan qizlar: 70
135 Shundan qizlar: 74
100 Shundan qizlar: 52
144 Shundan qizlar: 71
102 Shundan qizlar: 52
93 Shundan qizlar: 42
111 Shundan qizlar: 58
85 Shundan qizlar: 44
82 Shundan qizlar: 38
43 Shundan qizlar: 32
47 - sonli umumta‘lim maktabi
+998986024174
Masharipov Masharip Raximovich Tel:+998907383303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
44
20
2
8
18
36
16
48
842 Shundan qizlar: 411
0 Shundan qizlar: 0
114 Shundan qizlar: 51
88 Shundan qizlar: 34
87 Shundan qizlar: 43
92 Shundan qizlar: 46
74 Shundan qizlar: 42